รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบรายจ่ายอื่น2000435031700005/P2767  งบประมาณ 23,405.00 บาท เบิกจ่าย 23,405.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ปน.2/P184/3100026429/7017001534 23,405.00 23,405.00 8  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา