รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน20004350B6000000/P2788  งบประมาณ 303,251.00 บาท เบิกจ่าย 303,251.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/P185/3100020799/7017000676 3,251.00 3,251.00 8  พ.ย. 2564
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านลางสาด/P200/3100023696/7017003443 100,000.00 100,000.00 8  พ.ย. 2564
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านเกาะจัน/P327/3100049601/7017001742 100,000.00 100,000.00 13  ธ.ค. 2564
4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองยอน/P460/3100046275/7017004507 100,000.00 100,000.00 18  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา