รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000435045000000/P2772  งบประมาณ 721,090.00 บาท เบิกจ่าย 721,090.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/P185/3100020799/7017000676 2,200.00 2,200.00 8  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างโครงการพัฒนาการเรียนฯงวด1และ2รร.วัดมะกรูด/3652/7016954408/P535/3100085715 467,278.50 467,278.50 8  ก.พ. 2565
3 ค่าจ้างพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี รร.วัดมะกรูด/P802/3100121235/7016954408 251,611.50 251,611.50 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา