รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียนสปช.105/29ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ  งบประมาณ 3,816,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,816,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเรียน งวด3 ร.ร.ตลาดนัดบาซาเอ/P413/3100057421/7015621891 1,908,000.00 1,908,000.00 28  ธ.ค. 2564
2 ก่อสร้างอาคารเรียน งวด4 ร.ร.ตลาดนัดบาซาเอ/P683/3100095478/7015621891 1,908,000.00 1,908,000.00 23  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา