รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนบ้านน้ำใส  งบประมาณ 1,470,400.00 บาท เบิกจ่าย 1,470,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเรียน งวด3 ร.ร.บ้านน้ำใส/P6/3100002723/7015769481 1,470,400.00 1,470,000.00 6  ต.ค. 2564
2 ก่อสร้างอาคารเรียน/ ร.ร.บ้านน้ำใส/P843/3100126099/7015769481 400.00 9  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา