รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000436002000000/P2795  งบประมาณ 34,160.00 บาท เบิกจ่าย 34,160.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศาลาสอง/P414/3100053976/7016824562 30,070.00 30,070.00 28  ธ.ค. 2564
2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/P424/3100058431/7016950185 4,090.00 4,090.00 5  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา