รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000436002000000/P2794  งบประมาณ 4,768.00 บาท เบิกจ่าย 4,768.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศาลาสองP414/3100053976/7016824562 4,768.00 4,768.00 28  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา