รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000436002000000/P2792  งบประมาณ 4,902,610.00 บาท เบิกจ่าย 4,902,610.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านกาแลสะนอ/P202/3100025057/7016950184 450,000.00 450,000.00 8  พ.ย. 2564
2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.ชุมชนบ้านสะนอ/208/3100027933/7016954433 499,100.00 499,100.00 9  พ.ย. 2564
3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านกระเสาะ/P221/3100028191/7016954420 500,000.00 500,000.00 11  พ.ย. 2564
4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.ตลาดปรีกี/P285/3100005989/7016954456 498,000.00 498,000.00 19  พ.ย. 2564
5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านตรัง/P307/3100037290/7016954427 499,500.00 499,500.00 25  พ.ย. 2564
6 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.คลองช้างมายอ/P343/3100043174/701694313 497,800.00 497,800.00 15  ธ.ค. 2564
7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าร.ร.บ้านคลองหิน/P412/3100057420/7016954326 500,000.00 500,000.00 28  ธ.ค. 2564
8 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าร.ร.บ้านระแว้ง/P415/3100059301/7016954439 481,700.00 481,700.00 28  ธ.ค. 2564
9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านคลองช้างโพธิ์/P424/3100058431/7016950185 197,310.00 197,310.00 5  ม.ค. 2565
10 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านคูระ/P425/3100058432/7016842538 140,000.00 140,000.00 5  ม.ค. 2565
11 สื่อโครงการ(stem Education)ร.ร.บ้านคูระ/P426/3100058433/7016845635 140,000.00 140,000.00 5  ม.ค. 2565
12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์/P430/3100063026/7016954462 499,200.00 499,200.00 7  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา