รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000436002000000/P2791  งบประมาณ 9,461,544.77 บาท เบิกจ่าย 9,461,544.77 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านควนแปลงงู/P4/3100004234/7016846140 50,000.00 50,000.00 8  ต.ค. 2564
2 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านควนประ/P16/3100001973/7016846109 90,000.00 90,000.00 11  ต.ค. 2564
3 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านแขนท้าว/P17/3100006924/7016841250 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
4 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านราวอ/P18/3100001974/7016844109 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
5 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านกูวิง/P19/3100001975/7016840411 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
6 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านควนหยี/P20/3100001976/7016844013 60,000.00 60,000.00 11  ต.ค. 2564
7 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านตันหยง/P21/3100006925/7016845645 90,000.00 90,000.00 11  ต.ค. 2564
8 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านต้นโตนด/P22/3100006926/7016845652 60,000.00 60,000.00 11  ต.ค. 2564
9 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบือแนปีแน/P23/3100001699/7016845670 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
10 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านคางา/P24/3100006927/7016845685 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
11 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบินยา/P25/3100001977/7016824554 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
12 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านควนประ /P26/3100001978/7016846112 90,000.00 90,000.00 11  ต.ค. 2564
13 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านแขนท้าว/P27/3100006928/7016841879 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
14 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านราวอ/P28/3100001700/7016841887 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
15 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านกูวิง/P29/3100001979/7016841893 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
16 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านควนหยี/P30/3100002050/7016842117 60,000.00 60,000.00 11  ต.ค. 2564
17 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านตันหยง/P31/3100002051/7016841235 90,000.00 90,000.00 11  ต.ค. 2564
18 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านต้นโตนด/P32/3100011701/7016843028 60,000.00 60,000.00 11  ต.ค. 2564
19 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านบือแนปีแน/P33/3100006929/7016842586 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
20 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านบือแนปีแน/P34/3100006930/7016843308 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
21 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านบินยา/P35/3100011702/7016843341 140,000.00 140,000.00 11  ต.ค. 2564
22 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/P52/3100003294/7016961023 13,382.77 13,382.77 12  ต.ค. 2564
23 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาทักษะ สพป.ปน.2/P78/3100004555/7016822830 221,000.00 221,000.00 15  ต.ค. 2564
24 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านตรัง/P80/3100010893/7016846102 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
25 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านประจัน/P81/3100004557/7016845673 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
26 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบาเงง/P82/3100004558/7016842961 90,000.00 90,000.00 15  ต.ค. 2564
27 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านควนโนรี/P83/3100004559/7016841242 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
28 สื่อโครงการ (New Normal)ร.ร.บ้านตรัง/P84/3100004560/7016843385 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
29 สื่อโครงการ (New Normal)ร.ร.บ้านประจัน/P85/3100004561/7016842588 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
30 สื่อโครงการ (New Normal)ร.ร.บ้านบาเงง/P86/3100004562/7016841876 90,000.00 90,000.00 15  ต.ค. 2564
31 สื่อโครงการ (New Normal)ร.ร.บ้านควนโนรี/P87/3100000589/7016841217 140,000.00 140,000.00 15  ต.ค. 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ปน.2/P120/3100019706/7016961752 52,000.00 52,000.00 25  ต.ค. 2564
33 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านโคกต้นสะตอ/P154/3100019784/7016846501 50,000.00 50,000.00 28  ต.ค. 2564
34 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบราโอ(สาขา)/P157/3100019058/7016845664 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
35 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบราโอ/P158/3100019780/7016845658 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
36 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านคลองทราย/P159/3100021040/7016824547 90,000.00 90,000.00 28  ต.ค. 2564
37 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านปลักปรือ/P160/3100021041/7016857150 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
38 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านโคกเหรียง/P161/3100021042/7016845627 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
39 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.วัดบุพนิมิต/P162/3100021043/7016844147 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
40 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านดูวา/P163/3100021044/7016844137 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
41 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านเจาะบาแน/P164/3100021045/7016844004 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
42 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบาโงฆาดิง/P165/3100021046/7016843990 60,000.00 60,000.00 28  ต.ค. 2564
43 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)/P166/3100019059/7016843069 60,000.00 60,000.00 28  ต.ค. 2564
44 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านบราโอ(สาขา)/P167/3100019060/7016842909 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
45 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านบราโอ/P168/3100019061/7016842569 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
46 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านคลองทราย/P169/3100019062/7016842556 90,000.00 90,000.00 28  ต.ค. 2564
47 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านปลักปรือ/P170/3100019063/7016842636 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
48 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านโคกเหรียง/P171/3100019064/7016842534 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
49 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.วัดบุพนิมิต/P172/3100019065/7016842529 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
50 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านเจาะบาแน/P173/3100021245/7016841667 140,000.00 140,000.00 28  ต.ค. 2564
51 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านบาโงฆาดิง/P176/3100004447/7016889627 60,000.00 60,000.00 28  ต.ค. 2564
52 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านสายชล(สาขา)/P195/3100025051/7016845668 60,000.00 60,000.00 8  พ.ย. 2564
53 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบากง/P196/3100025052/7016845683 90,000.00 90,000.00 8  พ.ย. 2564
54 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านปลักปรือ/P197/3100025053/7016846134 50,000.00 50,000.00 8  พ.ย. 2564
55 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านดูวา/P198/3100025054/7016842606 140,000.00 140,000.00 8  พ.ย. 2564
56 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านบากง/P199/3100025055/7016843094 90,000.00 90,000.00 8  พ.ย. 2564
57 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย สพป.ปน.2/P211/3100027942/7016959678 470,000.00 470,000.00 11  พ.ย. 2564
58 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านศาลาสอง/P217/3100028824/7016843509 140,000.00 140,000.00 11  พ.ย. 2564
59 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.วัดเกาะหวาย/P218/3100027040/7016843378 140,000.00 140,000.00 11  พ.ย. 2564
60 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านศาลาสอง/P219/3100027041/7016845697 140,000.00 140,000.00 11  พ.ย. 2564
61 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.วัดเกาะหวาย/P220/3100028190/7016845698 140,000.00 140,000.00 11  พ.ย. 2564
62 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านนาค้อกลาง/P271/3100030166/7016841649 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
63 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.วัดธนาภิมุข/P272/3100030084/7016841653 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
64 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านด่าน/P273/3100037511/7016841900 90,000.00 90,000.00 19  พ.ย. 2564
65 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านอาโห/P274/3100028259/7017118759 140,000.00 140,000.00 22  พ.ย. 2564
66 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.ชุมชนบ้านสะนอ/P275/3100037512/7016841238 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
67 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านนาค้อกลาง/P276/3100030167/701684364 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
68 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.วัดธนาภิมุข/P277/3100030085/7016843649 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
69 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านด่าน/P278/3100030086/7016844006 90,000.00 90,000.00 19  พ.ย. 2564
70 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านอาโห/P279/3100030087/7016845666 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
71 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.ชุมชนบ้านสะนอ/P280/3100030088/7016024280 140,000.00 140,000.00 19  พ.ย. 2564
72 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านคลองช้าง (มายอ) 50,000.00 50,000.00 19  พ.ย. 2564
73 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.วัดเกาะหวาย/P287/31000005991/7016846124 50,000.00 50,000.00 19  พ.ย. 2564
74 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบาโงฆาดิง/P288/3100036732/7016846135 50,000.00 50,000.00 19  พ.ย. 2564
75 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม/P305/3100037288/7016843594 60,000.00 60,000.00 25  พ.ย. 2564
76 สื่อโครงการ (NEW NORMAL) ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม/P306/3100037289/7016841866 60,000.00 60,000.00 25  พ.ย. 2564
77 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านละหารยามู/P308/3100037291/7016824561 50,000.00 50,000.00 25  พ.ย. 2564
78 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม/P322/3100027772/7016846139 50,000.00 50,000.00 1  ธ.ค. 2564
79 สื่อโครงการ (NEW NORMAL) ร.ร.บ้านคลองช้างมายอ/P355/3100049848/7016842102 60,000.00 60,000.00 17  ธ.ค. 2564
80 สื่อโครงการ(NEW NORMAL)ร.ร.บ้านบาละแต/P356/3100047277/7016842616 140,000.00 140,000.00 17  ธ.ค. 2564
81 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านคลองช้างมายอ/P357/3100049850/7016844119 60,000.00 60,000.00 17  ธ.ค. 2564
82 สื่อพัฒนาการเรียนรู้STAEM ร.ร.บ้านบาละแต/P358/3100048472/7016844141 140,000.00 140,000.00 17  ธ.ค. 2564
83 ซ่อมแซมอาคารเรียนร.ร.บ้านราวอ/P359/3100047278/7016846121 50,000.00 50,000.00 17  ธ.ค. 2564
84 ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศาลาสอง/P414/3100053976/7016824562 15,162.00 15,162.00 28  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา