รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ร.ร.วัดป่าสวย  งบประมาณ 1,118,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,118,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วัดป่าสวย/4024/7016951494/P534/3100006496 447,200.00 447,200.00 8  ก.พ. 2565
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วัดป่าสวย/4024/P771/310018660/7016951494 670,800.00 670,800.00 21  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา