รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน  งบประมาณ 2,470,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,470,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเรียน งวด6 ร.ร.ชุมชนบ้านต้นสน/P455/3100065636/7016432824 352,850.00 352,850.00 13  ม.ค. 2565
2 ก่อสร้างอาคารเรียน212ล. งวด 7รร.ชุมชนบ้านต้นสน/7016432824/P640/3100084495 1,235,290.00 1,235,290.00 8  มี.ค. 2565
3 ก่อสร้างอาคารเรียน รร.ชุมชนบ้านต้นสน/P702/3100109713/7016432824 882,460.00 882,460.00 29  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา