รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน212ล.57-กโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน  งบประมาณ 882,440.00 บาท เบิกจ่าย 882,440.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเรียน งวด6 ร.ร.ชุมชนบ้านต้นสน/P454/3100065634/7016040557 882,440.00 882,440.00 13  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา