รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ2(เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านศาลาสองตำบลสะดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 80,000.00 บาท เบิกจ่าย 80,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ร.ร.ศาลาสอง/P411/3100057419/70162827 80,000.00 80,000.00 28  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา