รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านศาลาสองตำบลสะดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 59,800.00 บาท เบิกจ่าย 59,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ ร.ร.บ้านศาลาสอง/P222/3100029631/7017093004 59,800.00 59,800.00 11  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา