รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดแบบ1(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดสุนทรวารีตำบลบางโกระอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ร.ร.วัดสุนทร/P118/3100007478/7016268238 60,000.00 60,000.00 26  ต.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา