รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล:IC3 รร.ชุมชนบ้านสะนอ  งบประมาณ 297,333.35 บาท เบิกจ่าย 297,333.35 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพป.ปน.2/P15/3100002049/7016332728 297,333.35 297,333.35 11  ต.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา