รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน:IC4 รร.ชุมชนบ้านพงสตา  งบประมาณ 418,000.00 บาท เบิกจ่าย 418,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา/P3/3100006904/7016332709 418,000.00 418,000.00 7  ต.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา